LIVSMEDELSPROGRAM HALLAND I ETT NÖTSKAL

  • Startade 2016 efter initiativ och önskemål från flera parter i den halländska livsmedelskedjan.
  • Innehållet bygger på en bred dialog och förslag från många engagerade deltagare.
  • Region Halland och Länsstyrelsen i Hallands län är huvudansvariga för processen.
  • Kopplar till den Nationella Livsmedelsstrategin.
  • Fyra tematiska insatsområden och arbetsgrupper omsätter idéer och förslag till konkreta insatser.
  • Arbetsgrupperna har en bred sammansättning, är öppna för nya deltagare och transparenta
  • Flera större projekt har redan genererats ur programmet.
  • Årliga träffar summerar utfört arbete och ger förslag till fortsatt inriktning och prioriteringar.

NÅGRA RÖSTER OM PROGRAMMET...

ROLF FRID, SLÖINGE

F.D VD SIA-GLASS.

”Jag är glad över att näringslivet har fått vara med från början i en process för att skapa och initiera ett livsmedelsprogram som vi nu ska fortsätta att jobba efter”.

VÅRA ÅTTA DEFINIERADE MÅLBILDER

Våra målbilder ger rätt riktning

FÖR HALLANDS BÄSTA

I Halland äter och lever vi gott. Till Halland reser man för att äta och uppleva. Vi tar vara på och bygger vidare på våra naturtillgångar. Vi är kaxiga med ett välmående som har den längsta livslängden i Sverige. För detta arbetar vi stolt som lokala matambassadörer. Halland är förenat med mat, i Sverige och i världen.

NYTT OCH INNOVATIVT

Halland är matkreatörernas hemvist, vi har fokus på nya trender och det som väntar bakom hörnet. Tillsammans välkomnar, utvecklar, odlar och förädlar vi mat från alla kulturer, vilket ger en grund för nya företag. Vi bygger vidare på det lokala i kombination med det nya och exporterar både kunskap och produkter. Vi kombinerar praktisk och akademisk kunskap.

EGNA VAROR

Våra lokala varor är tillgängliga genom välfungerande gemensamma ”varuslingor” som spänner över hela Halland, och utanför. Vi utnyttjar existerande kanaler samtidigt som vi utvecklar nya gemensamma distributionskanaler, både digitala och fysiska. Lokala producenter har avtal med halländska handlare och lokala produkter är ett profilsortiment i butikerna.

HÅLLBARHET

Vi ser våra kunder som viktiga utvecklingspartners, det är nära mellan konsument och primärproducent. Vi ser till att konsumenterna har kunskap, gör medvetna val och ställer krav. Att de väljer sunda och bra livsmedel för hälsans och den lokala ekonomins skull. Vi arbetar hållbart och gränslöst och satsar på det cirkulära samhället. I Halland börjar vi med barnen, hela vägen genom förskola och skola, genom att bidra till ökad livsmedelskunskap.

ALLT BRA VI GÖR

Vi drar nytta av varandra och vi satsar på kommunikation. Besöksnäringen är en viktig kulturbärare och kommunikationskanal för oss. När vi utvecklar produkter och tjänster tar vi vara på vårt historiska arv och använder berättelser för att bygga vår identitet.

NISCH TILL STORSKALITET

I Halland satsar vi på nisch-produktion såväl som storskalighet. Det som produceras i Halland ska finnas i Halland – på restauranger, i offentliga kök, på konsumentens matbord. Vi tar vara på säsongernas möjligheter och tänker kvalitet och mervärde i allt vi gör. Exempel är lägsta nivå på offentliga måltider till att vi saluför den halländska matkassen.

VI ARBETAR IHOP

Vi skapar dynamiska mötesplatser, utvecklar kunskapsbanker tillgängliga för många och lär av varandra. Vi har starka nätverk för nytänkande över branschgränserna, i kombination med tillgängliga, öppna testmiljöer och mötesplatser.

FLEXIBELT ARBETSSÄTT

Vi har flexibla regelverk, är öppna för förändringar, har tillgängliga system som förenklar och möjliggör. I Halland har vi ett gemensamt och nytänkande arbetssätt för offentlig upphandling som välkomnar det småskaliga i alla kommuner och i hela regionen. Det är lätt att välja bra mat från Halland till de offentliga köken.

MARIA FÖRSSELL SIX

SLOTTSHUSFRU TJOLÖHOLMS SLOTT

”För mig har deltagandet i livsmedelsprogrammet inneburit att jag lärt känna andra i livsmedelsbranschen och kunnat knyta viktiga kontakter. När jag fått kreativa idéer har livsmedelsprogrammet gjort det enkelt att hitta rätt personer för att komma vidare. Det finns en så stor potential i Halland som det gäller att få ihop!”

GUN RAGNARSSON, GRISBONDE KÄRRAGÄRDE.

”Alla, såväl egenföretagare som organisationer, har ett ansvar att göra verklighet av programmet och stärka Halland som en matregion. Vi vill ta vårt ansvar genom att påverka Naturbruksgymnasierna så att de har rätt kurser och att ungdomarna lär sig rätt saker. Det är också viktigt att utbilda lantbrukarna så att de blir bra arbetsgivare.”

CHRISTIAN LINDBÄCK,

MÅLTIDSUTVECKLARE I KUNGSBACKA KOMMUN

”Genom arbetet med livsmedelsprogrammet i Halland, så är manegen krattad för att offentliga måltider, lokala producenter och leverantörer nu skall kunna gå till handling.”

NIKLAS SVENMYR PÅ OLSEGÅRDEN ÄR DISTRIBUTÖR AV LOKALPRODUCERAT FRUKT OCH GRÖNT.

”Att delta i livsmedelsprogrammet bekräftade att vår affärsidé med en logistiktjänst för halländska livsmedelsproducenter ligger rätt i tiden!”

LIVSMEDELSPROGRAM HALLAND

HALLAND SOM MATREGION

KONTAKTA OSS

Kontakta oss med idéer, information eller frågor